صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1398/01/05 1398/01/05 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/12/29 دانلود
1397/12/28 1397/12/28 صورتهای مالی ساليانه منتهی به 27/11/1397 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1397/12/25 1397/12/25 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/11/1397 دانلود
1397/12/25 1397/12/25 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 27/11/1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1397/12/05 1397/12/05 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/11/30 دانلود
1397/11/02 1397/11/02 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/10/30 دانلود
1397/10/08 1397/10/08 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/09/30 دانلود
1397/09/26 1397/09/26 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/08/1397 دانلود
1397/09/26 1397/09/26 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 27/08/1397 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1397/09/05 1397/09/05 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/08/30 دانلود
1397/08/06 1397/08/06 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/07/30 دانلود
1397/07/21 1397/07/21 صورتهای مالی ساليانه منتهی به 27/05/1397 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1397/07/09 1397/07/09 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/06/31 دانلود
1397/06/25 1397/06/25 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/05/1397 دانلود
1397/06/25 1397/06/25 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1397/05/27 صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1397/06/13 1397/06/13 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/05/31 دانلود
1397/05/07 1397/05/07 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/04/31 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/03/31 دانلود
1397/03/28 1397/03/28 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/02/1397 دانلود
1397/03/28 1397/03/28 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 27/02/97 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1397/03/06 1397/03/06 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/02/31 دانلود
1397/02/05 1397/02/05 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1397/01/31 دانلود
1397/01/21 1397/01/21 صورتهای مالی ساليانه منتهی به 27/11/1396 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1397/01/08 1397/01/08 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1396/12/29 دانلود
1396/12/23 1396/12/23 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/11/1396 دانلود
1396/12/23 1396/12/23 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 27/11/1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1396/12/09 1396/12/09 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1396/11/30 دانلود
1396/11/28 1396/11/28 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1396/10/30 دانلود
1396/11/28 1396/11/28 صورت وضعیت پورتفوی 1 ماهه صندوق مشترک ایساتیس منتهی به1396/09/30 دانلود
1396/09/28 1396/09/28 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/08/1396 دانلود
1396/09/27 1396/09/27 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 27/08/1396 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1396/08/09 1396/08/09 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 27/05/1396 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1396/06/25 1396/06/25 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/05/1396 دانلود
1396/06/22 1396/06/22 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 27/05/1396 صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1396/03/27 1396/03/27 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 27/02/96 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1396/03/27 1396/03/27 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/02/1396 دانلود
1396/01/15 1396/01/15 صورتهای مالی ساليانه منتهی به 27/11/1395 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1395/12/25 1395/12/25 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/11/1395 دانلود
1395/12/25 1395/12/25 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 27/11/1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1395/09/30 1395/09/30 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/08/1395 دانلود
1395/09/30 1395/09/30 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 27/08/1395 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1395/09/06 1395/09/06 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 27/05/1395 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1395/06/27 1395/06/27 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/05/1395 دانلود
1395/06/27 1395/06/27 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 27/05/1395 صندوق مشترک سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1395/05/16 1395/05/16 صورتهای مالی ساليانه منتهی به 27/05/1394 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1395/05/06 1395/05/06 صورتهای مالی ساليانه منتهی به 27/11/1394 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1395/03/26 1395/03/26 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/02/1395 دانلود
1395/03/26 1395/03/26 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 27/02/95 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1394/12/26 1394/12/26 گزارش عملكرد ساليانه منتهي به1394/11/27 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1394/12/26 1394/12/26 صورتهاي مالي ساليانه منتهي به 1394/11/27 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1394/09/29 1394/09/29 گزارش عملکرد منتهی به 27/08/1394 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1394/09/29 1394/09/29 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 27/08/1394 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1394/06/24 1394/06/24 گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس منتهی به 27/05/1394 دانلود
1394/06/23 1394/06/23 صورتهای مالی 6 ماهه منتهی 27/05/1394 صندوق مشترک سرمایه گذاری امشترک ایساتیس دانلود
1394/03/24 1394/03/24 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 27/02/94 صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
1394/03/24 1394/03/24 گزارش عملکرد صندوق مشترک ایساتیس پویا منتهی به تاریخ 27/02/1394 دانلود
1394/02/30 1394/02/30 صورتهای مالی سليانه ماهه منتهی به 27/11/1393 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1394/02/30 1394/02/30 صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 27/05/1393 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1393/12/25 1393/12/25 گزارش عملكرد منتهي به 93/11/27 صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1393/12/25 1393/12/25 صورت مالی سالیانه منتهی به 27/11/1393 دانلود
1393/11/01 1393/11/01 صورتهای مالی6 ماهه منتهی به 27/05/1393 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1393/09/26 1393/09/26 صورتهای مالی 9 ماهه منتهی به 27/08/1393 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویا دانلود
1393/09/26 1393/09/26 گزارش عملكرد منتهي به 93/08/27 صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1393/09/02 1393/09/02 گزارش عملكرد منتهي به 93/05/27 صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1393/04/24 1393/04/24  صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 1393/02/27 صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
1393/04/24 1393/04/24 گزارش عملكرد منتهي به 93/02/27 صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1393/04/24 1393/04/24 صورت هاي مالي منتهي به 93/02/27 صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1393/03/24 1393/03/24 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به تاریخ 27/02/94 صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
1393/03/24 1393/03/24 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به تاریخ 27/02/94 صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
1393/03/18 1393/03/18 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 28/11/1392 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا به انضمام نظر حسابرس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/02/1391صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/02/1390 صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 صورت مالی 3 ماهه منتهی به 28/02/1391 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس پویا دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/08/1391 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/05/1391 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/11/1390 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/08/1390 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/05/1390 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/11/89 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/08/89 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/05/89 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/22 1393/02/22 گزارش عملكرد منتهي به 28/02/1389 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/16 1393/02/16 صورتهاي مالي ساليانه منتهي به 28/11/1390 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/16 1393/02/16 اظهار نظر حسابرس بر صورتهاي مالي 6 ماهه منتهي به 38/05/1390 دانلود
1393/02/16 1393/02/16 صورتهاي مالي 6 ماهه منتهي به 28/05/1390 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/16 1393/02/16 صورتهاي مالي سه ماهه منتهي به 28/02/1390 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/16 1393/02/16 صورتهاي مالي منتهي به 28/11/89 صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1393/02/03 1393/02/03 گزارش عملكرد منتهي به 28/11/1391 دانلود
1393/01/31 1393/01/31 گزارش عملكردسالانه منتهي به 28/11/92 دانلود
1393/01/20 1393/01/20 'گزارش عملکرد 9ماهه منتهی به 28/08/1392 دانلود
1393/01/20 1393/01/20 'گزارش عملکرد 6ماهه منتهی به 28/05/1392 دانلود
1393/01/20 1393/01/20 'گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 28/02/1392 دانلود
1392/12/26 1392/12/26 /صورت مالی سالانه منتهی به28/11/1392 دانلود
1392/09/26 1392/09/26 صورت مالی 9 ماهه منتهی به 28/08/1392 صندوق مشترک ایساتیس پویا دانلود
1392/07/20 1392/07/20 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 28/05/92 صندوق مشترک ایساتبس به انضمام نظر حسابرش دانلود
1392/06/26 1392/06/26 صورت مالی 6 ماهه منتهی به 28/05/1392 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1392/03/28 1392/03/28 صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 28/02/1392 صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1392/02/08 1392/02/08 گزارش حسابرسی صورتهای مالی سالیانه منتهی به 2/11/1391 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
1391/12/26 1391/12/26 صورتهای مالی سالیانه منتهی به 28/11/1391صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
1391/09/25 1391/09/25 صورتهای مالی 9 ماههمنتهی به 28/09/1391 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
1391/07/19 1391/07/19 صورتهاي مالي 6ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس به انضمام نظر حسابرس دانلود
1391/06/29 1391/06/29 صورتهاي مالي 6ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1390/12/20 1390/12/20 صورتهاي مالي سالانه صندوق 28/11/1390 دانلود
1390/09/22 1390/09/22 صورتهای مالی 9 ماه منتهی به 28/08/1390 صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
1390/08/30 1390/08/30 صورتهاي مالي 6ماهه صندوق سرمايه گذاري مشترك ايساتيس دانلود
1390/03/29 1390/03/29 صورت مالي يك ساله صندوق سرمايه گذاري ايساتيس دانلود
1389/10/26 1389/10/26 صورتهای مالی 9ماهه صندوق سرمایه گذاری ایساتیس دانلود
1389/08/18 1389/08/18 صورتهای مالی 6 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود
1389/04/06 1389/04/06 صورتهای مالی 3 ماهه صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس دانلود