ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 35,609 54.92 104,429 84.74 121,244 91.28 129,375 91.6
اوراق 5,373 8.28 9,779 7.93 3,299 2.48 0 0
وجه نقد 711 1.09 1,913 1.55 1,810 1.36 6,201 4.39
سایر دارایی ها 3,307 5.1 12,897 10.46 12,206 9.19 11,406 8.07
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 16,957 26.15 45,166 36.65 47,084 35.45 45,408 32.15
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد