اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,869
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,131
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 123,890,903,112
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,294,969
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,235,387
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,235,387
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم
مدیر ثبت: آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول: ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/24 6,294,969 6,235,387 0 0 63,602 0 43,733 19,869 123,890,903,112
  2 1396/07/23 6,269,862 6,209,899 0 0 63,602 0 43,733 19,869 123,384,483,707
  3 1396/07/22 6,252,608 6,193,471 0 0 63,602 0 43,733 19,869 123,058,067,800
  4 1396/07/21 6,210,250 6,149,147 0 0 63,602 0 43,733 19,869 122,177,407,614
  5 1396/07/20 6,210,362 6,149,259 0 0 63,602 77 43,733 19,869 122,179,630,277
  6 1396/07/19 6,210,238 6,149,371 0 0 63,602 0 43,656 19,946 122,655,360,768
  7 1396/07/18 6,202,012 6,141,015 0 0 63,602 0 43,656 19,946 122,488,675,307
  8 1396/07/17 6,177,769 6,116,039 0 357 63,602 29 43,656 19,946 121,990,507,556
  9 1396/07/16 6,160,772 6,099,496 0 0 63,245 0 43,627 19,618 119,659,920,901
  10 1396/07/15 6,223,001 6,161,895 0 0 63,245 0 43,627 19,618 120,884,063,242
  11 1396/07/14 6,288,093 6,225,972 0 0 63,245 0 43,627 19,618 122,141,126,753
  12 1396/07/13 6,288,262 6,226,141 0 0 63,245 0 43,627 19,618 122,144,434,613
  13 1396/07/12 6,288,430 6,226,310 0 437 63,245 2,000 43,627 19,618 122,147,746,056
  14 1396/07/11 6,269,074 6,211,328 0 0 62,808 0 41,627 21,181 131,562,135,819
  15 1396/07/10 6,294,118 6,235,985 0 0 62,808 0 41,627 21,181 132,084,391,114
  16 1396/07/09 6,317,145 6,259,237 0 0 62,808 0 41,627 21,181 132,576,892,856
  17 1396/07/08 6,317,146 6,259,238 0 0 62,808 0 41,627 21,181 132,576,919,764
  18 1396/07/07 6,317,147 6,259,239 0 0 62,808 0 41,627 21,181 132,576,951,527
  19 1396/07/06 6,317,149 6,259,241 0 237 62,808 10 41,627 21,181 132,576,988,160
  20 1396/07/05 6,316,635 6,257,553 0 783 62,571 17 41,617 20,954 131,120,770,158
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق