اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 19,112
تعداد واحدهای باقی مانده: 30,888
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 124,088,283,158
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,563,688
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,492,690
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,492,690
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : محسن ناظم
مدیر ثبت : آلفا آلفا
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 6,563,688 6,492,690 0 0 63,759 0 44,647 19,112 124,088,283,158
  2 1396/09/20 6,527,621 6,457,709 0 0 63,759 46 44,647 19,112 123,419,726,365
  3 1396/09/19 6,510,157 6,439,906 0 0 63,759 0 44,601 19,158 123,375,725,618
  4 1396/09/18 6,512,191 6,440,848 0 0 63,759 0 44,601 19,158 123,393,764,593
  5 1396/09/17 6,517,605 6,446,206 0 0 63,759 0 44,601 19,158 123,496,411,427
  6 1396/09/16 6,517,880 6,446,481 0 0 63,759 0 44,601 19,158 123,501,678,732
  7 1396/09/15 6,518,161 6,446,762 0 0 63,759 0 44,601 19,158 123,507,060,854
  8 1396/09/14 6,518,442 6,447,043 0 0 63,759 0 44,601 19,158 123,512,445,193
  9 1396/09/13 6,509,462 6,437,935 0 15 63,759 0 44,601 19,158 123,337,966,847
  10 1396/09/12 6,522,517 6,449,047 0 0 63,744 0 44,601 19,143 123,454,102,259
  11 1396/09/11 6,528,108 6,456,701 1 0 63,744 0 44,601 19,143 123,600,636,740
  12 1396/09/10 6,547,169 6,475,426 0 0 63,744 0 44,601 19,143 123,959,086,254
  13 1396/09/09 6,547,419 6,475,677 0 0 63,744 0 44,601 19,143 123,963,879,222
  14 1396/09/08 6,547,670 6,475,927 0 0 63,744 0 44,601 19,143 123,968,678,609
  15 1396/09/07 6,541,551 6,469,876 0 0 63,744 0 44,601 19,143 123,852,832,744
  16 1396/09/06 6,521,991 6,449,255 0 0 63,744 40 44,601 19,143 123,458,092,910
  17 1396/09/05 6,522,056 6,449,472 0 0 63,744 0 44,561 19,183 123,720,217,370
  18 1396/09/04 6,554,090 6,479,952 0 0 63,744 0 44,561 19,183 124,304,922,708
  19 1396/09/03 6,496,962 6,423,466 0 0 63,744 0 44,561 19,183 123,221,349,844
  20 1396/09/02 6,497,182 6,423,686 0 0 63,744 0 44,561 19,183 123,225,564,960
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق