صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 92,856,231,422
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 15,086
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,914 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,235,738
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,155,126
تاریخ محاسبه NAV: 1396/05/24 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,155,126
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود