اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,715
تعداد واحدهای باقی مانده: 34,285
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 142,613,167,113
قیمت صدور هر واحد (ریال): 9,167,442
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 9,074,971
قیمت آماری هر واحد (ریال): 9,448,718
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه‌گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/23 9,167,442 9,074,971 373,747 0 72,558 132 56,843 15,715 142,613,167,113
  2 1397/07/22 8,898,628 8,809,927 370,634 0 72,558 0 56,711 15,847 139,610,911,649
  3 1397/07/21 8,952,110 8,862,855 370,634 0 72,558 0 56,711 15,847 140,449,658,568
  4 1397/07/20 9,271,137 9,178,385 370,634 0 72,558 0 56,711 15,847 145,449,860,378
  5 1397/07/19 9,270,932 9,178,179 370,635 181 72,558 0 56,711 15,847 145,446,610,091
  6 1397/07/18 9,272,690 9,178,782 374,916 0 72,377 0 56,711 15,666 143,794,794,458
  7 1397/07/17 9,373,858 9,279,003 374,916 0 72,377 91 56,711 15,666 145,364,856,079
  8 1397/07/16 9,214,723 9,125,923 372,751 0 72,377 0 56,620 15,757 143,797,165,040
  9 1397/07/15 9,283,018 9,193,285 372,752 0 72,377 0 56,620 15,757 144,858,599,523
  10 1397/07/14 9,607,325 9,511,076 372,751 0 72,377 0 56,620 15,757 149,866,018,169
  11 1397/07/13 9,772,152 9,683,285 372,751 0 72,377 0 56,620 15,757 152,579,524,547
  12 1397/07/12 9,773,226 9,684,360 372,751 30 72,377 0 56,620 15,757 152,596,455,229
  13 1397/07/11 9,773,034 9,683,998 373,462 0 72,347 0 56,620 15,727 152,300,238,030
  14 1397/07/10 9,995,070 9,908,598 373,462 10 72,347 0 56,620 15,727 155,832,522,442
  15 1397/07/09 10,409,632 10,301,773 373,700 57 72,337 0 56,620 15,717 161,912,967,737
  16 1397/07/08 10,486,452 10,378,993 375,061 249 72,280 0 56,620 15,660 162,535,037,941
  17 1397/07/07 10,216,136 10,109,459 381,120 0 72,031 0 56,620 15,411 155,796,865,374
  18 1397/07/06 9,954,050 9,855,693 381,120 0 72,031 0 56,620 15,411 151,886,082,171
  19 1397/07/05 9,953,829 9,855,471 381,121 389 72,031 0 56,620 15,411 151,882,671,170
  20 1397/07/04 9,954,905 9,854,001 390,989 0 71,642 0 56,620 15,022 148,026,800,278