صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی اول: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا 79,271,576,088
ضامن نقد شوندگی دوم: شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: موسسه حسابرسی فاطر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: محسن ناظم 13,919
حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
تعداد واحدهای باقی مانده: 36,081 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 5,766,670
تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28 سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 5,695,206
تاریخ محاسبه NAV: 1396/02/05 قیمت ابطال هر واحد (ریال): 5,695,206
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود