اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,716
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,284
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 90,123,995,977
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,772,872
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,692,386
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,692,386
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری ایساتیس پویا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام
مدیر سرمایه گذاری : مرتضی مصطفوی ,محسن ناظم ,محمدرضا مظفری
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1388/11/28
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/28 7,772,872 7,692,386 0 0 68,057 0 56,341 11,716 90,123,995,977
  2 1397/05/27 7,710,280 7,630,101 0 0 68,057 0 56,341 11,716 89,394,257,605
  3 1397/05/26 7,682,810 7,602,236 0 0 68,057 0 56,341 11,716 89,067,792,552
  4 1397/05/25 7,682,238 7,601,664 0 0 68,057 0 56,341 11,716 89,061,090,849
  5 1397/05/24 7,683,370 7,602,795 0 0 68,057 0 56,341 11,716 89,074,350,117
  6 1397/05/23 7,697,077 7,616,468 0 0 68,057 0 56,341 11,716 89,234,534,695
  7 1397/05/22 7,651,857 7,571,570 0 0 68,057 0 56,341 11,716 88,708,508,692
  8 1397/05/21 7,702,347 7,621,808 0 56 68,057 0 56,341 11,716 89,297,100,958
  9 1397/05/20 7,716,984 7,635,159 0 0 68,001 0 56,341 11,660 89,025,953,406
  10 1397/05/19 7,733,204 7,650,943 0 0 68,001 0 56,341 11,660 89,209,990,188
  11 1397/05/18 7,734,340 7,652,079 0 20 68,001 0 56,341 11,660 89,223,236,602
  12 1397/05/17 7,733,765 7,651,362 0 20 67,981 0 56,341 11,640 89,061,851,058
  13 1397/05/16 7,770,583 7,687,216 0 0 67,961 61 56,341 11,620 89,325,448,707
  14 1397/05/15 7,818,495 7,734,654 0 0 67,961 0 56,280 11,681 90,348,494,065
  15 1397/05/14 7,738,953 7,656,906 0 0 67,961 0 56,280 11,681 89,440,314,038
  16 1397/05/13 7,580,868 7,499,596 0 0 67,961 0 56,280 11,681 87,602,782,710
  17 1397/05/12 7,615,226 7,532,804 0 0 67,961 0 56,280 11,681 87,990,688,951
  18 1397/05/11 7,614,661 7,532,240 0 0 67,961 0 56,280 11,681 87,984,089,965
  19 1397/05/10 7,615,805 7,533,383 0 359 67,961 178 56,280 11,681 87,997,451,871
  20 1397/05/09 7,544,350 7,458,778 0 1,139 67,602 190 56,102 11,500 85,775,943,469